asiatech

کتاب 30 روش ساده برای تغییر کیفیت زندگی

نام : 30 روش ساده برای تغییر کیفیت زندگی
نویسنده: رسول امید
حجم: ۱مگابایت
صفحات:33
فرمت:pdf
زبان: فارسی
توضیحات: ﻳﻚ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﭼﻴﻨﻲ می ﮔﻮﻳﺪ «! ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاي ﻛﺎﺷﺖ ﻳﻚ درﺧﺖ 20 ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻮد .ﺑﻬﺘﺮ ﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻌﺪي اﻻن اﺳﺖ » :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي ﻛﺎري ﻛﻪ می ﺧﻮاﻫﻴﺪ اﻧﺠﺎم دهید ﻣﻬﻴﺎ ﺷﻮد، ﺑﻌﺪ آن ﻛﺎر را ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﺪ، ﻣﻄﻤﺌﻦ باشید ﻛﻪآن زﻣﺎن ﻓﺮا ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ .اﻏﻠﺐ ﻣﺎ ﺑﺮاي ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ می ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ، وﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﺳﻮزي ﻛﺮده و آن را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﻳﻢ، اﻓﺴﻮس ﻣ ﻲ ﺧﻮرﻳﻢ .ﻏﺎﻓﻞ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ را ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻧ ﻴﺰ ﻣ ﻲ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد و در آﻳﻨﺪه از ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﻗﺒﻞ از د ﻳﺮ ﺷﺪن و پشیمان دوﺑﺎره، ﺑﻪ ﺟﺎي ﺷﻜﺎﻳﺖ از ﺷﺮاﻳﻂ و ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮔﻴﺮي، دﺳﺖ ﺑﻜﺎر ﺷﻮ ﻳﻢ و از زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اختیار دارﻳﻢ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ . ﻫﺮ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب ﻛﺎرﻫﺎي ﻓﺮدا را ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روزاﻧﻪ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ، در ﻃﻮل ﺧﻮاب ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻐﺰﺗﺎن اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻣﻲ دﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺑﻬﺘﺮ ﻛﺎرﻫﺎي ﻓﺮدا ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﻮد. ، زﻣﺎن ﮔﺮان ﺑﻬﺎﺗﺮﻳﻦ داراﻳﻲ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻫﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ اي ﻛﻪ در ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ و ﺑﻲ ﺛﻤﺮ ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﻴﺪ، در واﻗﻊ ﺗﻠﻒ ﻛﺮدن ﻋﻤﺮ ﮔﺮان ﺑﻬﺎ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ . وقتی اﺣﺴﺎس ﻛﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ دارﻳﺪ وﻗﺖ ﺗﺎن را ﺗﻠﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ، ﺷﺮاﻳﻂ را ﻋﻮض ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺮده اید بپردازید. همه ی زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎرﻫﺎي ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ و دوﻳﺪن و زﻣﻴﻦ ﺧﻮردن ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻌﻀﻲ وﻗﺖ ﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻤﻲ آرام ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ دﻫﻴﺪ و ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻴﻨﺪازﻳﺪ .ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﺎن را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ آﻳﺎ ﻣﺴﻴﺮ زﻧﺪﮔﻲ را درﺳﺖ ﻣﻲ روﻳﺪ ؟  ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﺎرﻫﺎي درﺳﺖ و ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﭘﺎداش دﻫﻴﺪ و اﮔﺮ اﺷﻜﺎﻟﻲ در ﻋﻤﻠﻜﺮدﺗﺎن اﺳﺖ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ آن را اﺻﻼح ﻛﻨﻴﺪ ،.اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﺎن ﺗﺎزه اي ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎي ﺗﺎن اﻧﮕﻴﺰه ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ. اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺮس از ﺷﻜﺴﺖ، ﻛﺎر ﺟﺪﻳﺪي را ﺷﺮوع ﻧﻜﻨﻴﺪ، در واﻗﻊ ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﺷﻜﺴﺖ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﻳﺪ .اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﻛﺎري ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﻳﺎ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮدم ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻛﺎر را ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ .وﻟﻲ اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ آن را ﻳﻚ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آورﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎ در ﻛﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، در واﻗﻊ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮد در آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

لینک دانلود:

download دانلود کتاب شب‌های روشندانلود با لینک مستقیم

باکس دانلود
راهنمای نصب
توضیحات و مشخصات
مشخصات
سیستم مورد نیاز
نویسنده: ارجمندی
نظرات: بدون نظر

برچسب ها

دیدگاه های کاربران

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

رزرو تبلیغات در این مکان

مطالب بر اساس


رزرو تبلیغات در این مکان

نرم افزار های ضروری