داده کاوی با آر

نام : داده کاوی با R
مترجم: مهدی نصیری
حجم: 7.7مگابایت
صفحات:276
فرمت:pdf
زبان: فارسی
توضیحات: R ﯾﮏ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮاي ﭘﺮدازش آﻣﺎري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.آن ﺷﺒﯿﻪ زﺑﺎن S ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﻞ  T  و AT  ﺗﻮﺳﻂ رﯾﮏ ﺑﮑﺮ، ﺟﺎن ﭼﻤﺒﺮز و اﻻن وﯾﮑﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪ شد.ﻧﮕﺎرش ﻫﺎي R  ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﻮﻧﯿﮑﺲ وﯾﻨﺪوز و ﻣﮏ ﻣﻮﺟﻮد  اﺳﺖ از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ R ﺑﺮ روي  ﻣﻌﻤﺎري ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي اﯾﻨﺘﻞ ﭘﺎور ﭘﯽ ﺳﯽ  آﻟﻔﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد R در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻌﻌﻤﺎك و ﺟﻨﺘﻠﻤﻦ  در سال 1996 ﻫﺮ دو از داﻧﺸﮕﺎه  اوﮐﻠﻨﺪ ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،  ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ R ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻣﺮﮐﺰي دوازده ﻧﻔﺮ از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﺪ . ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ R   ﮐﻤﺎل اﺳﺘﻔﺎده را از ﺟﺎﻣﻌﻪ رو ﺑﻪ رﺷﺪي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎز ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﻣﯽ کند ﻣﯽ ﺑﺮد ﻋﻤﻼ  ﮐﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻫﺮ ﯾﮏ از  اﺟﺰاء ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه R ﺑﻄﻮر آزاداﻧﻪ ﺑﺮاي ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﻗﺘﺒﺎس دﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ اﻋﺘﺒﺎر آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در R از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮرﺳﯽ و آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻨﺘﻘﺪان زیادی نسبت به مدل منبع باز وجود دارد . ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮد پشتیبان ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﯿﺐ ﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎز را ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻔﯽ ﺑﺮاي R ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي از ﺳﺎﯾﺘﻬﺎ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت آزادي را از R ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨد از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻬﺮﺗﺲ ﭘﺴﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﻤﮏ R ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻣﺸﻮرﺗﯽ ارزﺷﻤﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮ ﻣﻘﺪار ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ آن ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آرﺷﯿﻮ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎي ﭘﺴﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻗﺒﻞ از ارﺳﺎل ﯾﮏ ﺳﻮال ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﺎﯾﺪ از آ ﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎي ﭘﺴﺘﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ R  در ﺑﺨﺶ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎي ﭘﺴﺘﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ .

لینک دانلود:

download دانلود کتاب شب‌های روشندانلود با لینک مستقیم

باکس دانلود
راهنمای نصب
توضیحات و مشخصات
مشخصات
سیستم مورد نیاز
نویسنده: ارجمندی
نظرات: بدون نظر

برچسب ها

دیدگاه های کاربران

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

رزرو تبلیغات در این مکان

مطالب بر اساس


رزرو تبلیغات در این مکان

نرم افزار های ضروری