dars asiatech

mihanwebhost

اگر سایت پربازدید دارید و مایلید بدون داشتن دردسر مدیریت سرور های اختصاصی و مجازی به فعالیت خود ادامه دهید میهن وب هاست برای هر میزان بازدید شما هاست میزبانی نا محدود پرسرعت فراهم خواهد کرد,همچنین سرویس های هاست ارزان برای میزبانی سایت های معمولی با ارزانترین قیمت اماده شده اند. همین الان تماس بگیرید ۰۱۳۳۴۱۳

mihanwebhost.com mihanwebhost.com

pishgaman

DOWNLOAD

داده کاوی با آر

نام : داده کاوی با R
مترجم: مهدی نصیری
حجم: 7.7مگابایت
صفحات:276
فرمت:pdf
زبان: فارسی
توضیحات: R ﯾﮏ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮاي ﭘﺮدازش آﻣﺎري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.آن ﺷﺒﯿﻪ زﺑﺎن S ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﻞ  T  و AT  ﺗﻮﺳﻂ رﯾﮏ ﺑﮑﺮ، ﺟﺎن ﭼﻤﺒﺮز و اﻻن وﯾﮑﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪ شد.ﻧﮕﺎرش ﻫﺎي R  ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﻮﻧﯿﮑﺲ وﯾﻨﺪوز و ﻣﮏ ﻣﻮﺟﻮد  اﺳﺖ از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ R ﺑﺮ روي  ﻣﻌﻤﺎري ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي اﯾﻨﺘﻞ ﭘﺎور ﭘﯽ ﺳﯽ  آﻟﻔﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد R در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻌﻌﻤﺎك و ﺟﻨﺘﻠﻤﻦ  در سال 1996 ﻫﺮ دو از داﻧﺸﮕﺎه  اوﮐﻠﻨﺪ ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،  ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ R ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻣﺮﮐﺰي دوازده ﻧﻔﺮ از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﺪ . ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ R   ﮐﻤﺎل اﺳﺘﻔﺎده را از ﺟﺎﻣﻌﻪ رو ﺑﻪ رﺷﺪي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎز ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﻣﯽ کند ﻣﯽ ﺑﺮد ﻋﻤﻼ  ﮐﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻫﺮ ﯾﮏ از  اﺟﺰاء ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه R ﺑﻄﻮر آزاداﻧﻪ ﺑﺮاي ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﻗﺘﺒﺎس دﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ اﻋﺘﺒﺎر آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در R از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮرﺳﯽ و آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻨﺘﻘﺪان زیادی نسبت به مدل منبع باز وجود دارد . ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮد پشتیبان ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﯿﺐ ﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎز را ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻔﯽ ﺑﺮاي R ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي از ﺳﺎﯾﺘﻬﺎ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت آزادي را از R ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨد از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻬﺮﺗﺲ ﭘﺴﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﻤﮏ R ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻣﺸﻮرﺗﯽ ارزﺷﻤﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮ ﻣﻘﺪار ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ آن ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آرﺷﯿﻮ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎي ﭘﺴﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻗﺒﻞ از ارﺳﺎل ﯾﮏ ﺳﻮال ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﺎﯾﺪ از آ ﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎي ﭘﺴﺘﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ R  در ﺑﺨﺶ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎي ﭘﺴﺘﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ .

لینک دانلود:

download دانلود کتاب شب‌های روشندانلود با لینک مستقیم

باکس دانلود
QR Code
راهنمای نصب
توضیحات و مشخصات
مشخصات
سیستم مورد نیاز
نویسنده: ارجمندی
نظرات: بدون نظر
هاست دانلود

برچسب ها

دیدگاه های کاربران

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

رزرو تبلیغات در این مکان

مطالب بر اساس

“askiran”
رزرو تبلیغات در این مکان

نرم افزار های ضروری

buy windows 11 pro test ediyorum