dars asiatech

روانشناسی در پرده ابهام

نام : روانشناسی در پرده ابهام
نویسنده: سیّد حمید رضا طباطبایی
حجم: ۰٫۲ مگابایت
صفحات:۲۰
فرمت:pdf
زبان: فارسی
توضیحات:روان‌شناسی، علم مطالعهٔ رفتار و فرایندهای ذهنِ موجود زنده ـ بخصوص انسان ـ بر اساس روش علمی است. همچنین یکی از علوم کاربردی و شاخه‌های تحصیلی است که یافتن ارتباط ذهن و روان آدمی، با مفاهیمی نظیر رشد، سلامت، رفتارهای اجتماعی، شناخت و … را در بر می‌گیرد.علم روان‌شناسی مفاهیمی همچون ادراک، شناخت، تمرکز، توجه، احساسات، پدیده شناسی، انگیزه، کارکرد ذهن، شخصیت، رفتار، روابط بین فردی، خانواده و دیگر زمینه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد. روان‌شناسان زمینه‌های مختلف، روش‌های علمی و تجربی را برای استنباط رابطه علت و معلولی و یا هر نوع رابطه همبستگی میان پدیده‌های گوناگون روان‌شناسی بکار می‌گیرند. روان‌شناسی علمی فراشاخهای است؛ غیر قابلِ مشاهده بودنِ موضوع این علم ـ یعنی ذهن و روان ـ و انتزاعی بودن مفاهیم آن، دلیل شباهت این علم به علوم انسانی است؛ اما از سوی دیگر مطالعه به «روش علمی»، و تجربی بودنِ بخشی از مراحل آزمایش، روان‌شناسی را به دایرهٔ علوم تجربی می‌کشاند؛ همچنین عقیده و دیدگاه روان‌شناس نسبت به انسان، در فرایند تحقیق بسیار مأثر است، لذا از این جنبه نیز، روان‌شناسی ی به دنیای فلسفه مرتبط می‌شود. به این ترتیب شاید بتوان روان‌شناسی را حقیقتاً آمیزه‌ای منحصربه‌فرد از علوم گوناگونی نظیر زیست‌شناسی، انسان‌شناسی، زبان‌شناسی، جامعه‌شناسی، فلسفه و … دانست.آغاز روان‌شناسی به شکل علمی و آکادمیک، به اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم بازمی گردد؛ می‌توان گفت اکتشافات و تحقیقات قابل توجه در روان‌شناسی، تنها از حدود ۱۵۰ سال پیش شروع شده است؛ و این درحالی است که علوم تجربی دیگر از تاریخچه‌ای بلندتر و پربارتر برخوردار اند.

نویسنده: ارجمندی
نظرات: بدون نظر

کتاب 30 روش ساده برای تغییر کیفیت زندگی

نام : 30 روش ساده برای تغییر کیفیت زندگی
نویسنده: رسول امید
حجم: ۱مگابایت
صفحات:33
فرمت:pdf
زبان: فارسی
توضیحات: ﻳﻚ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﭼﻴﻨﻲ می ﮔﻮﻳﺪ «! ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاي ﻛﺎﺷﺖ ﻳﻚ درﺧﺖ 20 ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻮد .ﺑﻬﺘﺮ ﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻌﺪي اﻻن اﺳﺖ » :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي ﻛﺎري ﻛﻪ می ﺧﻮاﻫﻴﺪ اﻧﺠﺎم دهید ﻣﻬﻴﺎ ﺷﻮد، ﺑﻌﺪ آن ﻛﺎر را ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﺪ، ﻣﻄﻤﺌﻦ باشید ﻛﻪآن زﻣﺎن ﻓﺮا ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ .اﻏﻠﺐ ﻣﺎ ﺑﺮاي ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ می ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ، وﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﺳﻮزي ﻛﺮده و آن را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﻳﻢ، اﻓﺴﻮس ﻣ ﻲ ﺧﻮرﻳﻢ .ﻏﺎﻓﻞ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ را ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻧ ﻴﺰ ﻣ ﻲ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد و در آﻳﻨﺪه از ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﻗﺒﻞ از د ﻳﺮ ﺷﺪن و پشیمان دوﺑﺎره، ﺑﻪ ﺟﺎي ﺷﻜﺎﻳﺖ از ﺷﺮاﻳﻂ و ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮔﻴﺮي، دﺳﺖ ﺑﻜﺎر ﺷﻮ ﻳﻢ و از زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اختیار دارﻳﻢ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ . ﻫﺮ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب ﻛﺎرﻫﺎي ﻓﺮدا را ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روزاﻧﻪ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ، در ﻃﻮل ﺧﻮاب ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻐﺰﺗﺎن اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻣﻲ دﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺑﻬﺘﺮ ﻛﺎرﻫﺎي ﻓﺮدا ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﻮد. ، زﻣﺎن ﮔﺮان ﺑﻬﺎﺗﺮﻳﻦ داراﻳﻲ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻫﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ اي ﻛﻪ در ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ و ﺑﻲ ﺛﻤﺮ ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﻴﺪ، در واﻗﻊ ﺗﻠﻒ ﻛﺮدن ﻋﻤﺮ ﮔﺮان ﺑﻬﺎ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ . وقتی اﺣﺴﺎس ﻛﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ دارﻳﺪ وﻗﺖ ﺗﺎن را ﺗﻠﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ، ﺷﺮاﻳﻂ را ﻋﻮض ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺮده اید بپردازید. همه ی زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎرﻫﺎي ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ و دوﻳﺪن و زﻣﻴﻦ ﺧﻮردن ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻌﻀﻲ وﻗﺖ ﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻤﻲ آرام ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ دﻫﻴﺪ و ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻴﻨﺪازﻳﺪ .ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﺎن را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ آﻳﺎ ﻣﺴﻴﺮ زﻧﺪﮔﻲ را درﺳﺖ ﻣﻲ روﻳﺪ ؟ 

نویسنده: ارجمندی
نظرات: بدون نظر
mihanwebhost
paneldomain
DOWNLOAD

دانلود کتاب اضطراب جدائی

سایر موضوعات
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
436 بازدید

نویسنده: فاطمه شعیبی

موضوع: روانشناسی

تعداد صفحات: ۳۷
فرمت: PDF
زبان: فارسی

کتاب  اضطراب جدایی توسط فاطمه شعبیی نوشته و منتظر شده است .این کتاب بر اضطراب و استرس افراد سخن می گوید.اضطراب جدائی، اضطراب شدید و نامناسب با سطح رشد فرد است، در رابطه با جدایی از منزل یا کسانی که فرد به آنها دلبستگی دارد. در واقع با سن و موقعیت فرد همخوانی ندارد. کودکان هنگام جدایی یا دوری از مادر احساس ناراحتی و اضطراب می کنند.برای دانلود این کتاب از میهن دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

نویسنده: زواّر
نظرات: بدون نظر
DOWNLOAD

دانلود کتاب بارقه های فکری من

سایر موضوعات
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
358 بازدید

  • نویسنده: محمد نظری گندشمین
  • موضوع: روانشناسی
  • تعداد صفحات: ۱۲۸
  • فرمت: PDF
  • زبان: فارسی

کتاب بارقه های فکری من کتاب برتر و باارزش در زمینه روانشناسی است که به زبان فارسی نوشته و منتشر شده است و هم اکنون نسخه اصلی ان در سایت قرار داده شده است.پیامبر گرامی ما حضرت محمد ( ص) فرموده : یک ساعت تفکّر ، بهتر از هفتاد سال عبادت است.این حدیث برای من لااقل دو مضمون دارد، یکی اینکه، ممکن است برای 1 ساعت تفکّر، 70 سال زمان نیاز باشد از اینکه تفکر کاری سخت است و دیگر اینکه فکر کردن کاری مورد احترام و سزاوار است، که یک ساعت تفکر بالاتر و والاتر از هفتاد سال عبادت است.

نویسنده: زواّر
نظرات: بدون نظر

رزرو تبلیغات در این مکان

مطالب بر اساس

“askiran”
رزرو تبلیغات در این مکان

نرم افزار های ضروری

buy windows 11 pro test ediyorum