نرم
افزار نوكيا رد تماس هاي مزاحم

 WebGate Easy Busy اين
نرم افزار
موبايل
کارايي شبيه بلک ليست دارد و براي مخاطبين منتخب خود بوق
اشغال ميزند و به عبارتي آن تماس ها را رد ميکند . همچنين از
قابليت هاي اين نرم افزار همانطور که تصوير مشاهده ميکنيد اين است
که تعداد تماس هاي دريافتي شما را که توسط

نویسنده: اسماعیل نژاد
نظرات: 3 نظر

رزرو تبلیغات در این مکان

مطالب بر اساس


رزرو تبلیغات در این مکان

نرم افزار های ضروری