کتاب اصول سوئیچینگ و سیگنالینگ

نام : اصول سوئیچینگ و سیگنالینگ
نویسنده: فارقلیطیان
حجم: 23.6مگابایت
صفحات:250
فرمت:pdf
زبان: فارسی
توضیحات:در سال 1876 اﻟﻜﺴﺎﻧﺪر ﮔﺮاﻫﺎم ﺑﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻠﻔﻦ را ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ارﺳﺎل و درﻳﺎﻓﺖ اﺻﻮات ﻧﺎﺷﻲ از ﺻﺤﺒﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻮد اﺧﺘﺮاع  ﻛﺮد .  اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎده ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه  ﻣﻴﻜﺮوﻓﻦ و ﮔﻴﺮﻧﺪه ﮔﻮﺷﻲ  ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه آن  ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب ﻛﺎر ﻧﻤﻲ ﻛﺮد . در   1877 ﻣﺨﺘﺮع آﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ ادﻳﺴﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮاص ﻛﺮﺑﻦ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮي ﺳﺎﺧﺖ  . ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﻞ ﻫﻤﺮاه  ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻛﺮﺑﻨﻲ 1877ﺳﺎل ادﻳﺴﻮن ﻳﻚ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎ ﻛﺎراﺋﻲ ﺧﻮب را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داد .  در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ اﺧﺘﺮاع ﺗﻠﻔﻦ ﻓﻘﻂ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ دو دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاري  ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺘﻌﺪد اﺣﺴﺎس ﮔﺮدﻳﺪ ﻟﺬا ﻣﻜﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻨﺎم ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻠﻔﻦ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﺷﺪ. در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻠﻔﻦ دﺳﺘﻲ اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻌﺪ از اﻃﻼع از درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻘﺎﺑﻞ را از ﻃﺮف ﺗﻠﻔﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮﺳﻴﺪه و ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ دو ﻣﺸﺘﺮك را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺗﺼﺎل ﺳﻴﻢ ﻫﺎي دو ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮﻗﺮار  می ﻛﺮد . ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ  ﺗﻠﻔﻦ اﻣﻜﺎن ﺑﺮﻗﺮاري ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﻟﺬا در ﺳﺎل 1886  اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻠﻔﻦ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﻮدﻛﺎر ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر  ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ اﺧﺘﺮاع ﮔﺮدﻳﺪ و در ﺳﺎل  1889 ﻣﻴﻼدي اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮدﻛﺎر ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻨﭽﻲ ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎي اﺳﺘﺮاﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ . ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺧﺘﺮاع اﺳﺘﺮاﮔﺮ می ﺷﺪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻣﺸﺘﺮك را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻠﻔﻦ  وﺻﻞ ﻛﺮد و ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺰرگ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .در ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺘﺮاﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﺳﻮﺋﭽﻴﻨﮓ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻠﻜﺘﻮر  ﻳﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﻣ ﻲﺷﺪ . ﺳﺎد هﺗﺮﻳﻦ ﺳﻠﻜﺘﻮر داراي ﻳﻚ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ روي آن ﻳﻚ ﺑﺎزوي اﺗﺼﺎل ﻗﺮار دارد و وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻣ ﻲﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﭼﻨﺪﻳﻦ  ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ روي ﻳﻚ ﻧﻴﻢ داﻳﺮه ﺑﻪ دور ﻣﺤﻮر ﻗﺮار دارد. حال تلفن  A  ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ به 10 مشترک دیگر وصل شود ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ . اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎي وﺻﻞ ﻛﺮدن ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻬﺎي ﺳﻠﻜﺘﻮر ﺑﻪ ده ﺗﻠﻔﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ  ده ﺳﻠﻜﺘﻮر دﻳﮕﺮ وﺻﻞ ﻛﻨﻴﻢ و ﻛﻨﺘﺎﻛﺖﻫﺎي آن ده ﺳﻠﻜﺘﻮر را ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ وﺻﻞ ﻛﻨﻴﻢ ﻣﺸﺘﺮك A   ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﺪ ﺗﺎ وﺻﻞ ﺷﻮد.

 

 

 

 

 

 

 

 

لینک دانلود:

download دانلود کتاب شب‌های روشندانلود با لینک مستقیم

باکس دانلود
راهنمای نصب
توضیحات و مشخصات
مشخصات
سیستم مورد نیاز
نویسنده: ارجمندی
نظرات: بدون نظر

برچسب ها

دیدگاه های کاربران

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

رزرو تبلیغات در این مکان

مطالب بر اساس


رزرو تبلیغات در این مکان

نرم افزار های ضروری