کتاب مسئله های ریاضی آسان، ولی

  نام : مسئله های ریاضی آسان، ولی
  نویسنده: پرویز شهریاری
  حجم:12.1مگابایت
  صفحات:245
  فرمت:pdf
  زبان: فارسی
  توضیحات: پرویز شهریاری زاده ی ۲ آذر ۱۳۰۵ در کرمان درگذشته ی ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ در تهران ریاضی‌دان، مترجم، نویسنده، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و از چهره‌های ماندگار ایران در زمینه دانش و آموزش بود.پرویز شهریاری: «جهان ما تنها از راه مبارزه طبقاتی تعریف می‌شود و جهانی که در آن انسان باشد ولی ریاضیات نباشد قابل تصور نیست.»پدرش دهقان‌زاده‌ای بود که روی زمین‌های اربابی کارگری می‌کرد. پس از مرگ پدر، مسئولیت خانواده به‌دوش مادرش (گلستان شهریاری) بود. این خانواده زرتشتی از لایه‌های درآمدی پایین جامعه بودند و دوران کودکی شهریاری از نظر معیشتی دوران سختی بود. او تا سال سوم دبیرستان را در دبیرستان ایرانشهر در شهر کرمان گذراند و وارد دانش‌سرای مقدماتی کرمان شد. در خرداد ۱۳۲۳ دانش‌آموخته شد و برای ادامه تحصیل به تهران رفت. در سال ۱۳۳۲، در تهران در رشته ریاضی از دانشکدهٔ علوم دانشگاه تهران و دانش‌سرای عالی (دانشگاه تربیت معلم تهران کنونی) دانش‌آموخته شد. یک سال در شیراز آموزگار بود و در سال ۱۳۳۳ به تهران رفت. آن روزها در دبیرستان اندیشه و دبیرستان‌های وابسته به گروه فرهنگی خوارزمی آموزش می‌داد. در دانشکدهٔ فنی دانشگاه تهران، در کلاس‌های روزانه و شبانه دانشگاه تربیت معلم و در اراک در مدرسه عالی علوم اراک هم آموزگار بود.

  نویسنده: ارجمندی
  نظرات: بدون نظر

   داده کاوی با آر

   نام : داده کاوی با R
   مترجم: مهدی نصیری
   حجم: 7.7مگابایت
   صفحات:276
   فرمت:pdf
   زبان: فارسی
   توضیحات: R ﯾﮏ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮاي ﭘﺮدازش آﻣﺎري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.آن ﺷﺒﯿﻪ زﺑﺎن S ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﻞ  T  و AT  ﺗﻮﺳﻂ رﯾﮏ ﺑﮑﺮ، ﺟﺎن ﭼﻤﺒﺮز و اﻻن وﯾﮑﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪ شد.ﻧﮕﺎرش ﻫﺎي R  ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﻮﻧﯿﮑﺲ وﯾﻨﺪوز و ﻣﮏ ﻣﻮﺟﻮد  اﺳﺖ از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ R ﺑﺮ روي  ﻣﻌﻤﺎري ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي اﯾﻨﺘﻞ ﭘﺎور ﭘﯽ ﺳﯽ  آﻟﻔﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد R در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻌﻌﻤﺎك و ﺟﻨﺘﻠﻤﻦ  در سال 1996 ﻫﺮ دو از داﻧﺸﮕﺎه  اوﮐﻠﻨﺪ ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،  ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ R ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻣﺮﮐﺰي دوازده ﻧﻔﺮ از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﺪ . ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ R   ﮐﻤﺎل اﺳﺘﻔﺎده را از ﺟﺎﻣﻌﻪ رو ﺑﻪ رﺷﺪي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎز ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﻣﯽ کند ﻣﯽ ﺑﺮد ﻋﻤﻼ  ﮐﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻫﺮ ﯾﮏ از  اﺟﺰاء ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه R ﺑﻄﻮر آزاداﻧﻪ ﺑﺮاي ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﻗﺘﺒﺎس دﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ اﻋﺘﺒﺎر آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در R از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮرﺳﯽ و آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻨﺘﻘﺪان زیادی نسبت به مدل منبع باز وجود دارد .

   نویسنده: ارجمندی
   نظرات: بدون نظر
   mihanwebhost
paneldomain

    طراحی و پیاده سازی کتابخانه دیجیتال

    نام : طراحی و پیاده سازی کتابخانه دیجیتال
    نویسنده: دانشگاه جوادالائمه
    حجم: 0.4 مگابایت
    صفحات:67
    فرمت:pdf
    زبان: فارسی
    توضیحات:مقدمات مورد نياز براي ايجاد کتابخانه ديجيتال منابع مالي و منابع انساني  متخصص است. در بسياري از موارد، هزينه بالاي ايجاد کتابخانه ديجيتال، مانع از شکل گيري  پروژه ها و متعاقب آن محصولات کتابخانه ديجيتال مناسب  و ارزشمند شده است. نيروي کار متخصص شامل طراحان سيستم، مهندسان نرم افزار و شبکه  و کتابداران متخصص و آشنا با کتابخانه هاي ديجيتال هستند. در حقيقت روح کتابدارانه بايد در کالبد اين محصولات دميده شود تا  محصول نهايي، کارآمدي کافي براي امور کتابخانه اي را داشته باشد.با گسترش کتابخانه هاي ديجيتال محتويات آنها به تدريج از منابع فيزيکي به منابعي تبديل مي شوند که جايگزين فيزيکي ندارند.هر کتابخانه اي از خط مشي مجموعه سازي در راستاي ساخت مجموعه خود تبعيت مي کند . خط مشي مجموعه سازي در کتابخانه ها کمک مي کند تا منابع ارزشمند و مطابق با اهداف کتابخانه انتخاب و تهيه شوند. به توليد، جمع آوري يا خريد محتواي علمي در کتابخانه ها مجموعه سازي گويند.

    نویسنده: ارجمندی
    نظرات: بدون نظر

     کتاب اصول سوئیچینگ و سیگنالینگ

     نام : اصول سوئیچینگ و سیگنالینگ
     نویسنده: فارقلیطیان
     حجم: 23.6مگابایت
     صفحات:250
     فرمت:pdf
     زبان: فارسی
     توضیحات:در سال 1876 اﻟﻜﺴﺎﻧﺪر ﮔﺮاﻫﺎم ﺑﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻠﻔﻦ را ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ارﺳﺎل و درﻳﺎﻓﺖ اﺻﻮات ﻧﺎﺷﻲ از ﺻﺤﺒﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻮد اﺧﺘﺮاع  ﻛﺮد .  اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎده ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه  ﻣﻴﻜﺮوﻓﻦ و ﮔﻴﺮﻧﺪه ﮔﻮﺷﻲ  ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه آن  ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب ﻛﺎر ﻧﻤﻲ ﻛﺮد . در   1877 ﻣﺨﺘﺮع آﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ ادﻳﺴﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮاص ﻛﺮﺑﻦ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮي ﺳﺎﺧﺖ  . ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﻞ ﻫﻤﺮاه  ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻛﺮﺑﻨﻲ 1877ﺳﺎل ادﻳﺴﻮن ﻳﻚ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎ ﻛﺎراﺋﻲ ﺧﻮب را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داد .  در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ اﺧﺘﺮاع ﺗﻠﻔﻦ ﻓﻘﻂ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ دو دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاري  ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺘﻌﺪد اﺣﺴﺎس ﮔﺮدﻳﺪ ﻟﺬا ﻣﻜﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻨﺎم ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻠﻔﻦ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﺷﺪ. در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻠﻔﻦ دﺳﺘﻲ اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻌﺪ از اﻃﻼع از درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻘﺎﺑﻞ را از ﻃﺮف ﺗﻠﻔﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮﺳﻴﺪه و ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ دو ﻣﺸﺘﺮك را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺗﺼﺎل ﺳﻴﻢ ﻫﺎي دو ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮﻗﺮار  می ﻛﺮد . ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ  ﺗﻠﻔﻦ اﻣﻜﺎن ﺑﺮﻗﺮاري ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﻟﺬا در ﺳﺎل 1886  اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻠﻔﻦ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﻮدﻛﺎر ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر  ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ اﺧﺘﺮاع ﮔﺮدﻳﺪ و در ﺳﺎل  1889 ﻣﻴﻼدي اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮدﻛﺎر ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻨﭽﻲ ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎي اﺳﺘﺮاﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ . ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺧﺘﺮاع اﺳﺘﺮاﮔﺮ می ﺷﺪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻣﺸﺘﺮك را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻠﻔﻦ  وﺻﻞ ﻛﺮد و ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺰرگ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .

     نویسنده: ارجمندی
     نظرات: بدون نظر

      دانلود کتاب آموزش مولتی مدیا بیلدر

      نام : آموزش مولتی مدیا بیلدر
      نویسنده: حامد تکمیل
      حجم:3.21 مگابایت
      صفحات:293
      فرمت:pdf
      زبان: فارسی
      توضیحات:مولتی مدیا بیلدر یا به اختصار MMB یک نرم افزار برای تولید محتوای چند رسانه ای است این نرم افزار مبتنی بر ویندوز بوده و شما برای سات محتوی نیازی به داشتن دانش برنامه نویسی بصورت گسترده ندارید . بعد از خواندن این کتاب شما می توانید:

      • سی دی های اتوران بسازید
      • محتوی های آموزشی با ظاهری جذاب
      • برنامه های شخصی یا اداری کوچک
      نویسنده: ارجمندی
      نظرات: 3 نظر

       دانلود کتاب آموزش پایگاه داده اوراکل

       نام : آموزش پایگاه داده اوراکل
       نویسنده: لیلا رحیمی میر آقایی
       حجم:2.58 مگابایت
       صفحات:62
       فرمت:pdf
       زبان: فارسی
       توضیحات:پایگاه داده یا دادگان به مجموعه ای از اطلاعات با ساختار منظم و سازمامند گفته می شود این پایگاه های اطلاعاتی معمولا در قالبی که برای دستگاه ها و رایانه ها قابل خواندن و دسترسی باشند ذخیره می شوند البته چنین شیوه دخیره اطلاعات تنها شیوه موجود نیست و روش های دیگری هم مانند ذخیره سازی ساده در پرونده ها نیز استفاده می گردد . مسئله ای که ذخیره سازی دادگان در موثر می سازد وجود یک ساختار مفهومی است برای ذخیره سازی روابط بین داده ها

       نویسنده: ارجمندی
       نظرات: بدون نظر

        دانلود کتاب کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

        نام : کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
        نویسنده: ناشناس
        حجم:6.14 مگابایت
        صفحات:99
        فرمت:pdf
        زبان: فارسی
        توضیحات:فناوری اطلاعات و ارتباطات به عبارتی کلی در برگیرندهٔ تمام فناوری‌های پیشرفتهٔ نحوهٔ ارتباط و انتقال داده‌ها در سامانه‌های ارتباطی است. این سامانه می‌تواند یک شبکهٔ مخابراتی، چندین کامپیوتر مرتبط با هم و متصل به شبکهٔ مخابراتی، اینترنت و همچنین برنامه‌های استفاده شده در آنها باشد.ICT یافناوری‌اطلاعات‌وارتباطات، بدون شک تحولات گسترده ای را در تمامی عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی بشریت به دنبال داشته و تاثیر آن بر جوامع بشری بگونه‌ای است که جهان امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه اطلاعاتی است. جامعه ای که در آن دانایی و میزان دسترسی و استفاده مفید از دانش، دارای نقشی محوری و تعیین کننده است. گستردگی کاربرد و تاثیرات آن در ابعاد مختلف زندگی امروزی و آینده جوامع بشری به یکی از مهمترین مباحث روز جهان مبدل شده و توجه بسیاری از کشورهای جهان را به خود معطوف کرده است.

        نویسنده: ارجمندی
        نظرات: بدون نظر

         نام:مدیریت پایگاه داده
         نویسنده: حبیب فروزنده
         تعداد صفحات: ۳۲۴
         قالب کتاب: PDF
         زبان: فارسی

         حجم:7 مگابایت

         توضیحات:

         سامانهٔ مدیریت پایگاه داده‌ها (به انگلیسی: database management system به اختصار: DBMS)، یک نرم‌افزار رایانه‌ای است که با هدف مدیریت پایگاه داده‌ها طراحی شده است به گونه‌ای که کاربر درگیر مسائل مربوط به ذخیره و بازیابی و شاخص‌بندی داده‌ها نمی‌شود و بر روی طراحی منطقی پایگاه تمرکز می نماید.این بسته به سازمان ها اجازه می دهد تا به راحتی پایگاه های داده را برای کاربردهای مختلف به وسیله ی مدیر پایگاه داده (به اختصار: DBAs) و متخصصان دیگر توسعه دهد. سامانه مدیریت پایگاه داده اجازه می دهد تا برنامه های مختلف کاربردی کاربر به طور همزمان به یک پایگاه داده دسترسی داشته باشد. سامانه های مدیریت پایگاه داده ممکن است از مدل های مختلف پایگاه داده جهت سهولت در توصیف و حمایت از برنامه های کاربردی، استفاده کنند

         برای“دانلود کتاب مدیریت پایگاه داده”به ادامه مطلب مراجعه کنید

         نویسنده: اسماعیل نژاد
         نظرات: بدون نظر

          نام: کتاب آموزش نرم افزارهای تدوین فیلم و صدا

          نویسنده: محمد عادلی نیا
          تعداد صفحه: ۴۲۴
          قالب کتاب: PDF
          زبان: فارسی

          حجم:14مگابایت

          توضیحات:تکنیکی در ایجاد فیلم است که یک سری تصاویر به صورت یک قطعه زمانی، مکانی، اطلاعاتی مرتب و فشرده می سازد. این عمل اکثرا برای این صورت میگیرد تا گذر زمان در فیلم به ذهن خطور کند، البته در موارد خاصی مثل نظریه مونتاژ شوروی از مونتاژ برای تولید اشاره های معنایی و تداعی معنا استفاده می شود. از دهه ۱۹۳۰ تا ۱۹۵۰، مونتاژ سکانس بندی شده به صورت موزیک و یک سری از جلوه‌های مجازی خاص نشان داده میشد(مثل محو کردن، دیزالو، دو نیم کردن پرده، نمایش دوگانه یا سه گانه). این کار اکثرا در آن دوره توسط فردی غیر از کارگردان یا تدوینگر فیلم انجام میشد.

          برای“دانلود کتاب آموزش نرم افزارهای تدوین فیلم و صدا”به ادامه مطلب مراجعه کنید

          نویسنده: اسماعیل نژاد
          نظرات: بدون نظر

           نام :  معرفی پردازنده های AMD
           نویسنده : فرشید سفیدگران
           زبان :فارسی
           تعداد صفحه :  ۲۰
           قالب کتاب : PDF
           حجم : 1.3 مگابایت

           توضیحات:ای‌ام‌دی  سازنده انواع پردازنده در سال ۱۹۶۹ به وجود آمد. ای‌ام‌دی رقیب اصلی شرکت اینتل محسوب می‌شود. ای تی آی  سازندهٔ کانادایی پردازنده‌های گرافیکی در سال ۲۰۰۶ میلادی توسط “ای ام دی” خریداری شد و هم اکنون به عنوان زیر مجموعهٔ این شرکت فعالیت می کند.

           برای“دانلود کتاب معرفی پردازنده های AMD”به ادامه مطلب مراجعه کنید

           نویسنده: اسماعیل نژاد
           نظرات: بدون نظر

           رزرو تبلیغات در این مکان

           مطالب بر اساس

           “askiran”
           رزرو تبلیغات در این مکان

           نرم افزار های ضروری